Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Plán školení jednotky:

Plán odborné přípravy a výcviku JPO II Mosty u Jablunkova na rok  2018


Plán odborné přípravy pro výcvikový rok 2018 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR a náměstka MV č.47/05 a SIAŘ č.17 z 15.4.2003 – normy znalosti hasičů, která je zaměřena na pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH a obsahuje témata, uvedená v tomto plánu.
 
Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2018 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.
 
 
A)  Všichni členové jednotky
 
Leden 2018
-       ML Bojového řádu jednotek PO P - Hasiva, hasební látky, druhy požárů, parametry požárů,   požární útok, požární obrana
 • Konspekt odborné přípravy 1 – 2 – 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
 • Metodické listy Bojového řádu jednotek PO N1-N3 – Nebezpečí fyzického vyčerpání, Nebezpečí infekce, Nebezpečí intoxikace
Únor 2018
-Novelizace listů/nové listy Bojového řádku jednotek PO:
 • Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor
 • Metodický list č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících
 • Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie
 • Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie – norné stěny
 • Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru
 • Metodický list č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu
 • Metodický list č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici
 • Metodický list č. 22 kapitoly N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Metodický list č. 23 kapitoly Požáry a havárie otevřených technologických zařízení
 • Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů
 • Metodický list č. 30 kapitoly P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích
 • Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem
 • Metodický list č. 45 kapitoly P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
 • Metodický list č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech
 • Metodický list č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech
 • Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením
 • Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
Březen 2018
-       ML Bojového řádu jednotek PO č.33/P - Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem
 • Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků
 • Náhradní způsoby předávání zpráv, signály
Duben 2018
 • ML Bojového řádu jednotek PO č.3/D - Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
 • Prakticky – DN-vyprošťování osb z havarovaných vozidel
 • Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
Květen 2018
 • ML Bojového řádu jednotek PO č.32/P - Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
 • ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3
Červen 2018
 • ML Bojového řádu jednotek PO č.6/S - Zásah v železničním tunelu
 • Prakticky – zásahové vozy a jejich vybavení VPPO
Červenec 2018
-       Prakticky – Lezecká příprava jednotky – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Složení a vztyčení nastavovacího žebříku
Srpen 2018
 • Hasební obvod – Poznávání hasebního obvodu, jeho zvláštností, specifik
 • Přívodní vedení savicemi
Září 2018
-       ML Bojového řádu jednotek PO N – Nebezpečí zasypání a zavalení, nebezpečí zřícení konstrukcí
 
Říjen 2018
-       ML Bojového řádu jednotek PO T – Vyprošťování osob ze závalů a sutin, záchrana osob ze zřícených budov
 • ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3
Listopad 2018
 • Opakování a doškolování probraných témat
Prosinec  2018
 • Vyhodnocení a přezkoušení odborné přípravy na závěr výcvikového roku.
 • ( Musí být uvedeno v samostatném PROTOKOLU – viz další příloha z OP evidence Odborné přípravy ).

B) technici strojní služby
 • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 
C)   Strojníci
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 
 • Každý měsíc – periodicky
Kondiční jízdy (dle ustanovení § 37 odst.2,písm. d ,vyhl.247/2001 Sb. ve znění 226/2005 Sb.) –  trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem  JPO
 
 
  Velitelé
 
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké        techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Statistické sledování událostí, platby
 • zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
 • zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
 • zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
 • poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
 
Listopad    2018
COP velitelů - V 16, určeno  jen pro JPO II a III
 
Tučně psaná témata jsou povinná témata stanovená GŘ HZS ČR pro rok 2018
 Rozpracovaná témata a osnovy jednotlivých témat k odborné přípravě, se nacházejí v TEZÍCH, které jsou součástí Plánu odborné přípravy jednotky SDH obce.
 Praktický výcvik odborné přípravy členů JSDH stanoví velitel jednotky. Časový rozsah a jednotlivá témata provedené odborné přípravy u členů je vedeno v záznamech  z provedené odborné přípravy viz.- pracovní vzor presenčních  listin z OP (příloha EXEL)
 
Velitel jednotky může s přihlédnutím k hasebnímu obvodu jednotky, jejich předpokládané činnosti v operačním řízení a jejímu vybavení zvážit, zda proškolí i jiné metodické listy Bojového řádu nebo naopak, zda z plánu OP neproškolí ty typy požárů, se kterými se jednotka v rámci svého HO nesetká. ML / N (Nebezpečí)  musí být proškoleny všechny.
 
 Členové, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu v jednotce, a aby mohli vykonávat službu při zdolávání požáru samostatně musí byt splněn tento základ:
 
Obsahem základní odborné přípravy členů jsou základy cvičebního řádu a bojového řádu jednotek požární ochrany a používání ochranných pracovních prostředků při zásahu s přihlédnutím k předpokládané činnosti jednotky PO v operačním řízení a jejím vybavení. Odbornou přípravu provádějí velitelé jednotek PO i např. individuálně s novým členem.
 
            Základní odborné přípravy v minimálním rozsahu 40 hodin se musí zúčastnit každý člen nejpozději do konce prvního roku od zařazení do jednotky PO.
 
            Záznamy z odborné přípravy členů provádějící základní odbornou přípravu se vedou odděleně od ostatní  odborné přípravy na stejných tiskopisech.
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one