Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva 100 Let hasičů

Tak jako i v jiných obcích, i v Mostech u Jablunkova, vznikl první hasičský sbor již před vznikem samostatného československého státu. Důvodem byla hrozba požárů, které mnohdy vymýtily celé obce a města. Požární ochrana v té době nebyla organizovaná a hasební práce prováděl každý, kdo měl ruce a nohy, a proto mnohdy docházelo k ještě větším tragédiím. Obce a města vydávaly požární řády, aby byli lidé připraveni na požáry. Zde bylo uvedeno, jak požárům předejít a jak jim čelit, ale ani to nebylo účinné, a proto se lidé sdružili do sborů, které byly vojensky organizovány a kde se členové specializovali a zdokonalovali v obsluze a údržbě, stále dražší a technicky složitější hasící techniky.
Naši hasiči si výzbroj, výstroj i techniku museli kupovat za vlastní peníze. Občas jim některý z movitějších občanů nějakou tu korunu přispěl, ale podstatnou část si vydělávali pořádáním kulturních a společenských akcí. Pořádali dny otevřených dveří, požární soutěže, nacvičovali ochotnické divadlo a dokonce měli vlastní kapelu, která jim na tancovačkách hrála. Není tedy divu, že v Mostech prokazatelně fungovaly dva hasičské sbory najednou a to se z vyprávění pamětníků dovídáme o dalších menších sborech, které ani nebyly registrovány a které ve své době vykonaly pořádný kus poctivé práce.
V pátek 6.6.1913, byl zaregistrován první mostecký sbor pod názvem Feuerwehr und Rettungsabteilung. Tento sbor, byl do roku 1922 německý, od roku 1922 do roku 1939 byl polský a od roku 1939 do roku 1945, byl opět německý. Bohužel se o německém sboru nedochovaly žádné úřední ani jiné záznamy, mimo záznam v registraci pod signaturou X-1375/1 v Zemském archívu v Opavě. Po vzniku ČSR následují další sbory, které působily samostatně, a jejich činnost se překrývá. Je doloženo, že v obci součastně působily dva hasičské sbory, ale je možné, že sborů v naší obci bylo více. Zda se transformovaly do nástupnických nebo vznikly zcela nové, popřípadě fungovaly současně, dnes již nevíme.
Český sbor, má historickou zmínku, už v roce 1921, ale je registrován pod signaturou 2414/1925 p.č. 227 až k datu 1.března roku 1925. Sbor dobrovolných hasičů s českým velením, je v roce 1926 přejmenován na Hasičský sbor v Mostech u Jablunkova a v tomtéž roce změnou stanov na Sbor dobrovolných hasičů. Po válce přichází změna názvu, stanov i zákonů. Vzniká Svaz požární ochrany, který je až do roku 1991, kdy se vrátil staronový název - Sbor dobrovolných hasičů. Starostou je Traťmistr Čoza. Velitelem je Učitel Mikušek a dalšími zakládajícími členy jsou: Zvyrtek Pavel z Kympy, Martynek Alois, Foks z Přiguna, Krejčí Foldýna a mnoho dalších, včetně dále uvedených. Mají vlastního kapelníka Pošmistra Byrtuse a kapelu tvoří Fox Antonín, Byrtus od Smyrečka, Podešva z Budína, Byrtus ze Závodí, Křižánek z hospody na Mýtě a další. Hasičskou zbrojnicí je dřevěná bouda nad nádražím ve Foksově zahradě a mají jen ruční stříkačku berlovku. V roce 1929 si pořídili koněspřežnou stříkačku, která je funkční dodnes.
Polský sbor, původně pod názvem - Ochotnicza straż ogniowa, je založen a registrován v roce 1922 pod signaturou 2753/1922 p.č.85 a později je změněn na - Ochotnicza Straż Pożarna, a to 5.9.1926. Starostou je Učitel Pazdziora, velitelem je Czudek Pavel a dalšími zakládajícími členy jsou: Czudek Antonín, Kawulok Gustav z Čambarně, Szotkowski Josef – Radniok, Martynek Josef – Od fojta, Burý Pavel zpoza potoka, Hofman Josef, Drong Alois a další. Sídlem sboru je Hospoda u Czudka a později si postavili hasičskou zbrojnici na Kopečku, která fungovala až do roku 1983. Nyní to je Hospoda na Kopečku. K hašení používají nejdříve jen ruční berlovky a po roce 1924 si koupili koněspřežnou stříkačku, která byla v osmdesátých létech pro nedostatek prostor v nové hasičské zbrojnici vyvezena do dvora za zbrojnici, a tam byla pozvolna zcela zdevastována spolu s dvoukolovým navijákem na hadice a výsuvným dvoukolovým ocelovým žebříkem.
Oba fungující sbory postupně v době války upadají pro nedostatek silných a schopných mužů, kteří byli povoláni do války nebo odvlečení do pracovních táborů. Za války vzniká sbor, který vede obchodník Delong a členy jsou většinou důchodci a ranění z války.
Po válce ožívá sbor, jehož předsedou je Drábek Oldřich a velitelem je Kufa Josef od Mikološka. Vrátili se i mnozí předváleční členové např. Zvyrtek Pavel, František Šotkovský a mnoho jiných. Schůze probíhají v hostinci „U Jakubka“ za tunelem a teprve po nových volbách do výboru ČSPO, kdy vedení převzal František Šotkovský z vexlí, se činnost požárníků postupně přesouvala do středu obce. Jak vzpomínají pamětníci, byl v těch letech požární sbor opět velmi aktivní, každoročně pořádali veřejné požární cvičení za účasti sousedních sborů ze širokého okolí. Například úzce spolupracovali s požárníky až z Krásna na Kysúcou nebo z Bystřice nad Olší a jinými.
Po roce 1965 se vinou rozepří s místním národním výborem, téměř celá organizace rozpadá, střídá se postupně několik předsedů, kteří opět postupně dosahují plného obnovení činností. Byli to například Antonín Taufer, František Wiszczor traťmistr, František Šotkovský „Škovrunek“, Antonín Šotkovský od Radňoka, Miroslav Kaňok, Emil Kubiesa, Emil Turek, Ing. Karel Kohut, Jaroslav Fiksek a Vladislav Kufa.
V současnosti je Sbor dobrovolných hasičů občanským sdružením, které je registrováno ministerstvem vnitra a má přidělené vlastní identifikační číslo 65494121. Tvoří jej členové činní (40) a mladí hasiči (13). Členové sboru každoročně pořádají valnou hromadu, hasičský ples, stavění a kácení Máje, soutěž v požárním sportu a požárním útoku a letos i druhý ročník Beskydského železného hasiče, což je soutěž v silových disciplínách na základě TFA. Naší členové se pravidelně zúčastňují Mše Sv. Floriána v Horní Lomné, Manewrów ratowniczych v Istebné v Polsku, soutěží v požárním sportu s družstvem mužů i žen a také mladí hasiči soutěží v požárním útoku. Naší železní hasiči se účastní samozřejmě soutěží TFA. Starostou sboru je Tomáš Kohut, náměstek starosty je Petr Taufer, velitelem sboru je Richard Kohut, jednatelem je David Dyrčík, hospodářem je Vladislav Juroszek, předsedou kontrolní revizní komise je Václav Samiec a členy (KRK) jsou, Václav Kufa a Szotkovski Michal.
Už ode dne založení prvních hasičských sborů, vždy byla úzce spjata činnost spolková s činností zásahovou. Až v posledních letech dochází k čím dál většímu vyčleňování těchto činností a to zejména z ekonomických důvodů. Proto se vymezuje vedení sboru v rámci občanského sdružení a velení jednotky v rámci zákona o požární ochraně. Na základě zákona o požární ochraně č.91/1995 Sb, a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb o obcích a 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech, byla naše jednotka zřízená v roce 2001, jako organizační složka obce Mosty u Jablunkova. Byla zařazená až do 31.6.2004, dle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje (PPP MSK) do kategorie JPO III. Z rozhodnutí zastupitelstva obce, v souladu s novým PPP MSK, byla dne 1.7.2004, jednotka přeřazená do vyšší kategorie JPO II. Původní název organizační složky „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mosty u Jablunkova“ byl změněn dodatkem ke zřizovací listině dne 5.9.2007 na kratší název „Hasiči Mosty u Jablunkova“. Ale více o naší jednotce, vám přednese velitel jednotky Richard Kohut. Dovolte mi závěrem poděkovat všem hasičům, kteří v celé stoleté činnosti sboru, byli vždy připraveni poskytnout svou osobní pomoc a věnovali tomuto poslání nemálo času a úsilí. Poděkování si určitě zaslouží i jejich rodinní příslušníci, zejména pak manželky, které musí protrpět, jak dlouhé hodiny svých manželů u zásahů, tak i při ostatních činnostech, které samozřejmě občas skončí i posezením u sklenice piva. Už z historie našeho sboru víme, že pokud není parta nadšených lidí, kteří jsou ve schodě s vedením obce a netáhnou za jeden provaz ve prospěch společnosti, může to znamenat několikaleté rozepře, které lze jen velmi těžko napravit. Proto jsem velmi rád a děkuji zastupitelům a vedení naší obce, nejméně za posledních dvacet let, že se nám podařilo najít společnou řeč a rozvíjíme činnost našeho sboru, naší jednotky a zejména pak naší obce, ku prospěchu občanů naší obce a právě toto je naším posláním.
Děkuji za pozornost, Kohut Tomáš, starosta SDH
19.11.2013 18:49:57
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one